دکتر حسین علی احمدی
استادیار و عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران


 
  
  
 
صفحه اصلی > قالب مقالات
.: قالب مقالات

 
فرمت ارائه مقالات
به زبان فارسی
English Template 
فرمت اراه شفاهی Oral presentation template
فرمت فارسی پوستر Poster template


لطفا به موارد زیر توجه فرمائید :


فرمت نگارش مقالات : شرکت کنندگان گرامی ، پیش از ارسال مقالات ، فایل (قالب مقاله) را دانلود کرده و متون مقاله خود را در این فایل درج ( کپی پیست) کنید .

ارائه شفاهی : در صورتی که پذیرش مقاله شما بصورت سخنرانی می باشد ، فایل (ارائه شفاهی) را دانلود کرده و طبق راهنمای درج شده در فایل ، اطلاعات را تکمیل کنید ، در نظر داشته باشید همراه داشتن این فایل برای سخنرانان در روز کنفرانس الزامیست .

ارائه پوستر: در صورتی که پذیرش مقاله شما بصورت پوستر می باشد ، فایل (قالب پوستر) را دانلود کرده و طبق راهنمای درج شده در فایل ، اطلاعات را تکمیل کنید ، فایل چاپ شده می بایست در ابعاد 70در 50 باشد ، همچنین میتوانید بعد از تکمیل ،  فایل مقاله را به دبیرخانه جهت چاپ و نصب ارسال فرمایئد، می توانید از بخش (راهنمای تصویری-- راهنمای آپلود پوستر) استفاده کنید .