دکتر حسین علی احمدی
استادیار و عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران


 
  
  
 
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

کارگاه سبک تولید علم در اسلام

1395/09/25
جناب آقای دکتر علی احمدی
ظرفیت 100 نفر

کارگاه سبک تولید علم در اسلام جناب آقای دکتر علی احمدی


  کلیه شرکت کنندگان در کتفرانس می بایست هزینه های شرکت در کنفرانس را پرداخت نمایند. بازگشت