دکتر حسین علی احمدی
استادیار و عضو هیئت علمی
دانشگاه علم و صنعت ایران


 
  
  
 
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

کارگاه روش تدریس

1395/09/25
جناب آقای ... راد
ظرفیت 100 نفر

کارگاه روش تدریس توسط جناب آقای ... راد


 کلیه شرکت کنندگان در کتفرانس می بایست هزینه های شرکت در کنفرانس را پرداخت نمایند. بازگشت